Algemene Voorwaarden

Door uw gebruik van deze website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde gebruiker, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Jezelfalsbasis.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden.

Op deze pagina zal altijd de laatste versie van de voorwaarden gepubliceerd worden met vermelding van de publicatie datum.

Privacy

Jezelfalsbasis.nl respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Naam (bestaande uit voornaam, tussenvoegsel en achternaam);
  • Geslacht (indien van toepassing);
  • Factuur-(woon)adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Nieuwsbrief aanmeldingen.

Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken om met u te communiceren, dan wel voor het versturen van facturen en eventueel nieuwsbrieven indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Aansprakelijkheid

Jezelfalsbasis.nl  sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website dan wel de eventuele (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te gebruiken en/of te raadplegen.

Door gebruik van deze website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van jezelfalsbasis.nl in geval jezelfalsbasis.nl (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval jezelfalsbasis.nl dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Jezelfalsbasis.nl besteedt de uiterste zorg aan deze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen fouten en onvolkomenheden, al dan niet als gevolg van een bewerking, echter niet altijd worden voorkomen. De inhoud van deze website, waaronder bijvoorbeeld datums en prijzen, is onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website gepubliceerde gegevens.

Jezelfalsbasis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor schade ontstaan door gebruik van deze website op welke manier dan ook.

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten, op- en/of aanmerkingen

Voor eventuele vragen, opmerkingen, suggesties en/of klachten kunt u zich wenden tot info@jezelfalsbasis.nl. We streven er naar binnen 48 uur te reageren op uw mail.

Publicatiedatum: 23 mei 2018. Laatste wijziging 7 mei 2019